Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60969

Luận văn đã đưa ra lý do chọn đề tài: Xuất phát từ những thách thức mà ngành nông nhiệp đang phải đối mặt, biến đổi khí hậu làm thay đổi năng suất cây trồng, đặc biệt là những thiệt hại trong sản xuất nông do các hiện tượng thời tiết cực đoan đem đến. Trong những năm gần đây, dưới sự tác động của BĐKH, các loại hình thiên tai đã gia tăng về mức độ và tần số; các tai biến thiên nhiên liên quan đến sạt lở đất, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, hạn hán…đang có xu hướng gia tăng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tác giả đã quyết định chọn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La làm địa điểm nghiên cứu với đề tài: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”. (2) Trong phần Tổng quan: - Luận văn đã nêu ra các vấn đề tổng quan nhất về BĐKH và Sản xuất nông nghiệp. Bao gồm các khái niệm, định nghĩa, nguyên nhân, các tác động chính của BĐKH đến sản xuất nông nhiệp trên thế giới và ở Việt Nam. Các nghiên cứu về tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp. - Luận văn cũng đã nêu tổng quát về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (3) Luận văn đã nêu rõ được đối tượng nghiên cứu là: - Các yếu tố khí hậu được quan trắc tại trạm khí tương khí tượng thủy văn đặt tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. - Năng suất lúa, sắn, mía trên địa bàn trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (4) Luận văn đã nêu được các phương pháp nghiên cứu là: - Sử dụng phương pháp thống kê với 2 phương pháp là: Phương pháp trọng lượng điều hòa và sử dụng hệ số fecner - Phương pháp thu thập phân tích và tổng hợp tài liệu - Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin và bản đồ - Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp như: phương pháp dự báo, phương pháp thông kê, phương pháp so sánh… (5) Kết quả Luận văn đã: - Phân tích, làm rõ được các biểu hiện của biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La qua các yếu tố khí hậu được thống kê từ năm 1964-2016 và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm gần đây. - Đánh giá các tác động chính của BĐKH đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. + Trong đó tập chung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cây lúa, sắn, mía trong giai đoạn 1995-2014, dự đoán năng suất các loại cây này đến năm 2035 và 2046 dựa trên phương dự báo năng suất và kịch bản biến đổi khí hậu. + Tập trung đánh giá các tác động tiêu cực liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai như rét đậm rét hại, sương muối, bão, lũ…đến trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. - Đưa ra được các khuyến nghị về các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trên cơ sở diễn biến của BĐKH tỉnh Sơn La theo Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam 2016.

Title: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Authors: Cầm, Bun Lộc
Keywords: Biến đổi khí hậu;Nguyễn, Mạnh Khải
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: (1) Luận văn đã đưa ra lý do chọn đề tài: Xuất phát từ những thách thức mà ngành nông nhiệp đang phải đối mặt, biến đổi khí hậu làm thay đổi năng suất cây trồng, đặc biệt là những thiệt hại trong sản xuất nông do các hiện tượng thời tiết cực đoan đem đến. Trong những năm gần đây, dưới sự tác động của BĐKH, các loại hình thiên tai đã gia tăng về mức độ và tần số; các tai biến thiên nhiên liên quan đến sạt lở đất, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, hạn hán…đang có xu hướng gia tăng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tác giả đã quyết định chọn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La làm địa điểm nghiên cứu với đề tài: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”. (2) Trong phần Tổng quan: - Luận văn đã nêu ra các vấn đề tổng quan nhất về BĐKH và Sản xuất nông nghiệp. Bao gồm các khái niệm, định nghĩa, nguyên nhân, các tác động chính của BĐKH đến sản xuất nông nhiệp trên thế giới và ở Việt Nam. Các nghiên cứu về tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp. - Luận văn cũng đã nêu tổng quát về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (3) Luận văn đã nêu rõ được đối tượng nghiên cứu là: - Các yếu tố khí hậu được quan trắc tại trạm khí tương khí tượng thủy văn đặt tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. - Năng suất lúa, sắn, mía trên địa bàn trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (4) Luận văn đã nêu được các phương pháp nghiên cứu là: - Sử dụng phương pháp thống kê với 2 phương pháp là: Phương pháp trọng lượng điều hòa và sử dụng hệ số fecner - Phương pháp thu thập phân tích và tổng hợp tài liệu - Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin và bản đồ - Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp như: phương pháp dự báo, phương pháp thông kê, phương pháp so sánh… (5) Kết quả Luận văn đã: - Phân tích, làm rõ được các biểu hiện của biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La qua các yếu tố khí hậu được thống kê từ năm 1964-2016 và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm gần đây. - Đánh giá các tác động chính của BĐKH đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. + Trong đó tập chung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cây lúa, sắn, mía trong giai đoạn 1995-2014, dự đoán năng suất các loại cây này đến năm 2035 và 2046 dựa trên phương dự báo năng suất và kịch bản biến đổi khí hậu. + Tập trung đánh giá các tác động tiêu cực liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai như rét đậm rét hại, sương muối, bão, lũ…đến trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. - Đưa ra được các khuyến nghị về các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trên cơ sở diễn biến của BĐKH tỉnh Sơn La theo Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam 2016.
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60969
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Peter Pan - hội chứng tâm lý "nguy hiểm" trong tình yêu

Phát triển thương hiệu cho công ty Thép Việt Úc

Thạch anh